Rettigheter og plikter

Medlemmers rettigheter og plikter.
Medlemskap i Solbergskogen Velforeningen er frivillig, men kun gjennom medlemskap gis parselleier, parselleiers ektefelle/samboer eller et familiemedlem som parselleier bemyndiger, én stemme ved årsmøter og generalforsamlinger. Hvor det er to eller flere eiere av en parsell, gis disse samme rettigheter til stemmegivning, mot at hver betaler sin kontingent.
Alle henvendelser som ønskes behandlet av styret, må sendes inn skriftlig.

Et hvert medlem er pliktig til å motta valg og yte sin bistand til veilets fremgang. Uttredende styremedlemmer og medlemmer i andre verv har rett til å frasi seg verv for en så lang tid som vedkommende har fungert.

Alle parselleiere (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) må bidra til vedlikehold av veiene ved å betale en årlig avgift som fastsettes på årsmøtet. (Jfr. veiloven) Avgiften skal kun kunne benyttes til vedlikehold og opprustning av veiene, til vedlikehold av veilysene og til snøbrøyting.

I tillegg er medlemmene pliktige til å vedlikeholde sin del av tilgrensende vei samt at tilsvarende grøfter holdes rene for vekster. Trær, grener og busker som hindrer framkommelighet for kjøretøyer skal fjernes,

Medlemmer som ved spesiell transport skader vei, grøfter eller annenmanns eiendom plikter, ifig. veiloven, å utbedre skadene umiddelbart.

Hvert år arrangeres det fellesdugnader vår og høst etter styrets anvisninger. Parselleiere som av en eller annen grunn ikke kan eller vil møte på dugnad, skal yte et bidrag til felleskassen som fastsettes av styret. Det skal gis anledning til å bidra utenom dugnadstidene samme antall dugnadstimer, etter avtale med styret.

>