Lover

Lover for Solbergskogen Velforening

Solbergskogen Velforening ble stiftet på konstituerende generalforsamling 18. august 1935. Det første lovoppsettet ble da vedtatt og senere revidert på generalforsamling 8. desember 1940, derefter på årsmøter 23. august 1954, 19. juli 1969, 14. juni 1986, 29. juni 1991, 1, juli 1995, 27. juni 1998 og 19 juni 2004, 16 juni 2007.

§ 1 Generelt
Solbergskogen Velforenings formål er å ivareta parselleiernes interesser, samt å arbeide for et godt og vennskapelig forhold mellom eierne til et felles beste. Velforeningen skal være upolitisk. Velforeningen er eier av og har ansvaret for samtlige veier inklusive grøfter, stikkveier, strandstier og fellesarealer innenfor Solbergskogens område og har som et generelt mål at området presenterer seg estetisk utad.

Velforeningen skal være medlem i Nesodden Velforbund (Fellesvellet) og derigjennom Norges Velforbund.
Foreningen står som mottaker av eventuell støtte fra Nesodden kommune og Fellesvellet.

§ 2 Medlemmers rettigheter og plikter.
Medlemskap i Solbergskogen Velforeningen er frivillig, men kun gjennom medlemskap gis parselleier, parselleiers ektefelle/samboer eller et familiemedlem som parselleier bemyndiger, én stemme ved årsmøter og generalforsamlinger. Hvor det er to eller flere eiere av en parsell, gis disse samme rettigheter til stemmegivning, mot at hver betaler sin kontingent.
Alle henvendelser som ønskes behandlet av styret, må sendes inn skriftlig.

Et hvert medlem er pliktig til å motta valg og yte sin bistand til veilets fremgang. Uttredende styremedlemmer og medlemmer i andre verv har rett til å frasi seg verv for en så lang tid som vedkommende har fungert.

Alle parselleiere (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) må bidra til vedlikehold av veiene ved å betale en årlig avgift som fastsettes på årsmøtet. (Jfr. veiloven) Avgiften skal kun kunne benyttes til vedlikehold og opprustning av veiene, til vedlikehold av veilysene og til snøbrøyting.

I tillegg er medlemmene pliktige til å vedlikeholde sin del av tilgrensende vei samt at tilsvarende grøfter holdes rene for vekster. Trær, grener og busker som hindrer framkommelighet for kjøretøyer skal fjernes,

Medlemmer som ved spesiell transport skader vei, grøfter eller annenmanns eiendom plikter, ifig. veiloven, å utbedre skadene umiddelbart.

Hvert år arrangeres det fellesdugnader vår og høst etter styrets anvisninger. Parselleiere som av en eller annen grunn ikke kan eller vil møte på dugnad, skal yte et bidrag til felleskassen som fastsettes av styret. Det skal gis anledning til å bidra utenom dugnadstidene samme antall dugnadstimer, etter avtale med styret.

§ 3 Styrets sammensetning, rettigheter og plikter
Styret består av formann, viseformann, kasserer, sekretær og ett styremedlem med to varamenn. Til styremedlemmer og vararepresentanter til styret kan bare velges parselleiere eller den som parselleier bemyndiger.

Styret utpeker selv en representant som har veiene som bestemt ansvars- og oppfølgingsområde.
Styret utpeker selv en representant som har veiene som bestemt ansvars- og oppfølgingsområde.

Styremøte holdes når formannen finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer forlanger det.
Fra alle styremøter føres protokoll som undertegnes av formann og sekretær.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.

Styret skal ivareta velforeningens interesser, spesielt ved å sørge for at veilys, veier, stikkveier, strandstier og fellesarealer blir tilfredsstillende vedlikeholdt samt å gjennomføre de oppgaver årsmøtet pålegger styret.

Styret har ansvaret for at postkassestativene til enhver tid har gyldige kasser og navneskilt. Ikke reglementerte kasser skal fjernes.

Styret pålegges å sende medlemmene referat snarest mulig etter årsmøtet, sammen med kommende års budsjettforslag og krav om innbetaling av kontingent//veiavgift.

Styret gis anledning til å sanksjonere mot de medlemmer og ikke-medlemmer som unndrar seg sine pålagte forpliktelser på vei og grøft, ved å engasjere utenforstående arbeidskraft til nødvendig rydding/utbedring på parselleieres regning.
Dette gjelder også der parselleier er forpliktet til utbedring av skader som nevnt i § 2. I begge sistnevnte tilfeller kan styret gå til inkasso om parselleier unndrar seg betalingsforpliktelsen.

§ 4. Kontingent og veiavgift
Velkontingent og veiavgift fastsettes av årsmøtet og betales innen 1. oktober. Velmedlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, strykes som medlemmer, og mister samtidig sine rettigheter, herunder andel av veilets eiendeler.
Utelatelse av betaling av veiavgiften innen tidsfristen medfører inkassoinndrivelse.

§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet er velforeningens høyeste myndighet og holdes mellom 15. juni og 15. august etter styrets nærmere bestemmelse.
Senest to uker før årsmøtet skal innkallelse til møtet med dagsorden, årsberetning og årsregnskap sendes alle medlemmene.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret innen 15. mai.

På årsmøtet velges:
a) Foreningens styre med to vararepresentanter for to år. Det ene år velges formann, sekretær og første vararepresentant. Det annet år velges viseformann, kasserer, styremedlem og andre vararepresentant.
b) To revisorer som hver har funksjonstid i to år, idet en revisor kan uttre det ene året, den annen det annet år.
c) Valgkomité på tre medlemmer. Funksjonstid ett år.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det.

Alle beslutninger på årsmøtet, medlemsmøter og styremøter fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Unntatt herfra er lovendringer som krever 2/3 flertall av de møtte stemmer.
 

>