Veiene våre

Solbergskogen vel er eier av veiene i velet, med det medfører av ansvar og plikter. Velet er selv ansvarlig for og bekoster brøyting og strøing av veiene vinterstid. Vi leier inn hjelp til dette, og for tiden er det Hagespesialisten på Nesodden som utfører tjenesten. Vedlikehold og oppgradering besørger vi også selv. Man kan søke støtte til veilys og trafikksikringstiltak gjennom Nesodden velforbund. Vi har også en forskiring gjennom Norges velforbund om det skulle oppstå en skade i forbindelse med ferdsel.

Sikkerhet og trivsel
Det er mange barn og voksne som bruker veiene og området. Siden vi har meget smale veier er det flere plasser det er vanskelige møter mellom bil og barnevogn, små barn, og hunder med mer. Dette betyr at vi har behov for å skape rom mellom eiendommene og veibanen. Det betyr at steder som gror igjen med hekker osv., kombinert med liten respekt for vår fartsgrense på 25 km skaper trafikkfarlige situasjoner. Vi ber samtlige tenke sikkerhet og rydde/klippe hekker og busker så de ikke stikker utenfor din tomt og kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Styret setter stor pris på tilbakemelding og forslag på tiltak som kan øke sikkerhet og trivsel på veiene våre

Vektbegrensning på veiene
Vi har de siste årene brukt flere hundre tusen til oppgradering av veiene. De ser etter hvert pene ut og er fine å kjøre på. MEN, det er dessverre slik at de ble bygget for en helt annen transport enn det som forekommer til tider i dag. Det vil si underlaget er svært dårlig mage steder, ofte bare jord og leire og litt grus. Det største tillatte akseltrykk på veiene er 6 tonn og i teleløsningen er det 4 tonn. Det er spesielt viktig å planlegge transporter utenom teleløsningen og når veien er svært bløte. Det er nok med en tungtransport for å gjøre store skader på veiene. All transport og skade vil bli håndtert etter privatrettslige regler. Alle medlemmene i styret har myndighet til å stanse/bortvise transportører som ikke overholder reglene, da Solbergskogen vel er eier av veiene.

Medlemmers rettigheter og plikter.
Alle parselleiere (såvel medlemmer som ikke-medlemmer) må bidra til vedlikehold av veiene ved å betale en årlig avgift som fastsettes på årsmøtet. (Jfr. veiloven) Avgiften skal kun kunne benyttes til vedlikehold og opprustning av veiene, til vedlikehold av veilysene og til snøbrøyting.

I tillegg er medlemmene pliktige til å vedlikeholde sin del av tilgrensende vei samt at tilsvarende grøfter holdes rene for vekster. Trær, grener og busker som hindrer framkommelighet for kjøretøyer skal fjernes,

Medlemmer som ved spesiell transport skader vei, grøfter eller annenmanns eiendom plikter, ifig. veiloven, å utbedre skadene umiddelbart.

Hvert år arrangeres det fellesdugnader vår og høst etter styrets anvisninger. Parselleiere som av en eller annen grunn ikke kan eller vil møte på dugnad, skal yte et bidrag til felleskassen som fastsettes av styret. Det skal gis anledning til å bidra utenom dugnadstidene samme antall dugnadstimer, etter avtale med styret.

Etter dugnaden hygger vi oss i Strandparken med kaffe, kaker eller grilling. En sosial og hyggelig og ikke minst populær sammenkomst så still opp!

Vinte​rvedlik​ehold

Vinteren i Solbergskogen kan by på visse utfordringer når det gjelder veier. Det er mange smale veier og bratte bakker.

Vellet selv er ansvarlig for brøyting og strøing, da Nesodden kommune ikke er villig til å utføre og bekoste dette.

Vi leier inn et firma til å utføre dette. Dessverre så er det slik at vi IKKE blir prioritert når snøfall kommer. Først blir det brøytet for kommunen (skoler, fortau, andre veier, etc.), så kommer turen til private veier som oss i Solbergskogen.

Det kan derfor gå mange timer fra snøfall til det blir brøytet. Det kan derfor være lurt å ta sine forholdsregler om du må tidlig ut om morgenen. Normalt skal det brøytes ved 5 cm. snefall eller mer. Det strøes etter behov, og bakker prioriteres.

>