Informasjon fra kommunen

Her kommer en statusoppdatering 1. juli 2021

Infobrev nr. 23

Hei,

VA-prosjektet på Solbergskogen er nå endelig avsluttet og det kommunale VA-anlegget er nå godkjent og i drift. Før arbeidene med tilknytning av enkelte eiendommer får igangsettes må det foreligge tillatelse til tilknytning. Søknader om tilknytning behandles av byggesaksavdelingen i kommunen.

Prosjektet startet samtidig som korona-krisen kom og har tatt litt over 1 år å gjennomføre, og har i stort sett gått etter opprinnelig framdriftsplan. Jeg ønsker å gi ros til mannskapet i Grimsrud for at de har stått på hver dag og utført arbeidene kvalitativt, effektivt og ikke minst med et smil. Ønsker også å gi ros til beboerne for deres tålmodighet i anleggsperioden. Sist men ikke minst ønsker jeg å takke Solbergskogen vel og deres veilag for et godt samarbeid gjennom prosjektet.

Håper ellers at alle er fornøyd med resultatet i deres nabolag, og at det nå er offentlig VA på Solbergskogen. Ønsker alle i området en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen

Niclas Wigforss

Avdelingsleder Vann og avløp - prosjekt og forvaltning

Virksomhet infrastruktur og vannmiljø

Her kommer en statusoppdatering 7. mai 2021

Infobrev nr. 22

Her er en kort oppdatering av VA-prosjektet på Solbergskogen.

Toppdekket på alle veiene er nå i stort sett ferdig. Det gjenstår reetablering av fartshumper som vil sannsynligvis komme på plass i løpet av et par uker.

Entreprenøren Grimsrud fortsetter med ryddig og pynting og andre mindre gjenstående oppgaver.

VA-anlegget forventes være ferdigstilt og overlevert til kommunen for drift i løpet av juni.

Det vil sendes ut en beskjed tilknytning av boliger er mulig. Selvfølgelig må alle nødvendige tillatelser fra byggesak være på plass først før tilknytning får og kan skje.

Til sist:

Søndre Solbergvei er en privat vei og skal ikke brukes av beboere i Solbergskogen for kjøring. Alle veiene i Solbergskogen er nå åpent.


Her kommer en statusoppdatering 19. april 2021

Infobrev nr. 18

Hei,

Her kommer en oppdatering/info om Solbergskogen VA prosjekt.

I disse dager jobbes det med toppdekket av veiene (grusing og høvling), slik at kjørebanene blir ferdigstilt. På fredag 23.4 kommer Veidekke for å begynne å legge asfalt (der det skal være asfalt). Asfalteringsarbeidene vil sannsynligvis pågå fram til onsdag 28.4. (Obs! re-etablering av fartshumper vil komme noe etterpå). Det siste strekket som det vil legges asfalt på er Fjordveien fra Storebakken og nordover mot Fjordvangveien. I den perioden vil det være omkjøring via Søndre Solbergvei. Det vil sendes ut informasjon om eksakt hvilken dag dette blir så fort vi vet det.

Etter asfaltering vil entreprenøren Grimsrud ha fokus på å gjøre ferdig veigrøfter og rydde sidearealene. Vi har avklart med veilaget og planlegger også «sprøytesåing» av grøfter og sidearealer som er blitt berørt av gravingen. Dette er for å få gres-vegetasjonen tilbake fortest mulig for å unngå utvasking av masser ved nedbør. Det vil da selvfølgelig benyttes en tilpasset gres-frø blanding som er naturlig til Norges flora.

Siden forrige infobrev har dette skjedd:

 • Trykkøkningsstasjon for vann er på plass i Storebakken. Det gjenstår innvendig montasjearbeider.
 • VA-nettet er trykktestet og i orden, men er ikke ferdig for bruk/tilkobling.
 • Alle fiber-rør er nå nedgravd og klar for blåsing. (Tidspunkt for blåsing av fiber og idriftsetting ligger ikke på kommunens sitt prosjekt).
 • Arbeider med kabler ned til Fjordvangen brygge er ferdig.

Mange ringer å lurer på når de kan koble til VA. Alle vil få beskjed når VA-anlegget er ferdig - takk for deres tålmodighet. Noen lurer på når regningen fra kommunen kommer, dvs. engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og avløp. Denne kommer etter at søknad om tilknytning er behandlet. Mer info om gebyret finner man her: https://www.nesodden.kommune.no/priser-og-avgifter/kommunale-avgifter-for-vann-avlop-slam-renovasjon-og-feiing/engangsgebyr-for-tilknytning-til-kommunalt-vann-og-avlop.13117.aspx

Her er det «høy sats» som gjelder.

Asfaltering fra 26. april

Asfaltering skjer i to operasjoner da det er to (2) lag som skal legges (bunn- og topplag).
Bunnlaget alene er ikke fullstendig like sterkt som når topplaget er lagt på. Personbiler kan kjøre på bunnlaget i avvent på topplaget, men det er kjempe viktig at ingen bestiller tyngre kjøretøy (lastbiler) til Solbergskogen før tidligst fredag! Tyngre kjøretøy kan ødelegge den nye asfalten særlig når asfalten er fortsatt litt myk (i de første timene etter legging).

Kjør gjerne pent og unngå å kjøre helt ut på veikanten om mulig. Om antall kjøringer kan holdes til et minimum i perioden asfaltering skjer, så hadde det vært greit, samtidig som vi har forståelse for at man må inn og ut innimellom.

Renovasjonsbilen kommer først 30.04 neste gang, så det skal det være i orden for asfalten.

Her kommer en statusoppdatering 11. mars 2021

Infobrev nr. 17

Hei,

Nå er hele det kommunale VA-ledningsanlegget, tilsvarende 2,3 km med rør, gravd ned i veinettet på Solbergskogen.

Alle veier er nå åpent for kjøring. Det sagt gjenstår en hel del arbeider i prosjektet, i hovedsak:

- montering av trykkøkningsstasjon for drikkevann i Storebakken.

- trykktesting og idriftsetting av VA-anlegget

- graving og legging av fiberkabel i Fjordveien imellom veikryssene Fjordvangveien og Storebakken

- graving av kabler fra Fjordvangveien X Fjordveien krysset ned til pumpestasjon på Fjordvangen brygge (dvs graving i grusveien ned til brygga)

- og til sist, ferdigstilling av veier

Det vil derfor fortsatt være mye aktivitet på Solbergskogen, og det kan derfor forekomme en del venting grunnet anleggsmaskiner som står i veien. Når det blir behov for stenging av veier vil dette som vanlig varsles i forkant.

Det er vanskelig å si eksakt når entreprenøren Leif Grimsrud er helt ferdig i området, men de håper på å være klar i midten eller senest i slutten av mai.

Med vennlig hilsen

Niclas Wigforss

Prosjektleder/overingeniør

Avdeling vann og avløp, prosjekt og forvaltning

Virksomhet infrastruktur og vannmiljø

Mob: 902 46 913

Her kommer en statusoppdatering 16. februar 2021

Infobrev nr. 16

Krysset Storebakken x St. Hansveien blir ferdigstilt kl. 19 i kveld. Beboere i Storebakken øvre del må bruke Storebakken som adkomstvei fremover.

Arbeidet med legging av ledninger vil fortsette i St. Hansveien i sørgående retning.

Her kommer en statusoppdatering 1. februar 2021

Infobrev nr. 15

Hei,

I det forrige infobrevet ble det varslet om sprengningsarbeider i St. Hansveien. Dette arbeidet ble ferdigstilt i dag og St. Hansveien er nå åpent for ferdsel igjen.

Det som skal skje nå er graving og legging av vann- og avløpsrør i den nedre delen av Storebakken opp til krysset St. Hansveien.

Storebakken fra krysset Fjordveien opp til krysset St. Hansveien vil være stengt for ferdsel fra nå i en periode om flere uker. Omkjøring vil gå via St. Hansveien.

Instruks for tilkobling til trykkavløp på Solbergskogen

Det er utarbeidet en instruks for tilkobling til trykkavløp med hensyn til krav til pumper.

 Instruksen må brukes av den som skal være ansvarlig prosjekterende for den enkelte pumpekummen og avløpstikkledningen som skal knyttes til kommunens nett. Instruksen bør derfor videresendes til den som skal prosjektere og eventuelt utføre deres

Her kommer en statusoppdatering  15. januar 2021

Infobrev nr. 14

Hei og godt nytt år!

Fremdriften til entreprenøren Grimsrud går raskt fremover, slik at de nå ligger noe foran i tidsplanen, hvilket er positivt.

Den siste tiden er det blitt sprengt ferdig all nødvendig fjell i Storebakken, og etablert et midlertidig kjørbart dekke over sprengsteinen. Storebakken er nå åpen for trafikk.

Planen videre

 • For at oppnå den mest effektive framdriften har Grimsrud planlagt å fortsette med sine sprengningsarbeider i St. Hansveien.
 • Fra mandag 18 januar kl. 07.00 vil maskinene starte oppe i nordenden av St Hansveien, for å så gå i sørlig retning.
 • Det er en veistrekning på 250 meter som skal sprenges i St Hansveien pluss innstikk, og operasjonen beregnes ta oppad 4 uker.
 • Samtidig som Grimsrud sprenger vil de etablere et midlertidig kjørbart dekke seksjonsvis etter seg slik at fremkommelighet blir så god som mulig. Arbeidene vil gå fram så som vist på kartbildet nedenfor.
 • Storebakken vil være åpent som adkomstvei i perioden og må brukes for adkomst til alle eiendommer som ligger nord for arbeidene.
 • Med hensyn til vinterforhold så vil Grimsrud passe på at det er god vintervedlikehold og trygg fremkommelighet i Storebakken i hele denne perioden.

Når sprengningsarbeidene er ferdige i St Hansveien skal all sprenging for hele VA-prosjektet være utført. Etter det gjenstår rørlegging, og reetablering av veier etc.

Eventuelle spørsmål om arbeidene og/eller trafikale forhold kan rettes direkte til anleggslederen på Grimsrud: Kim André Røsegg, tel. 934 26 234. Epost; kar@leif.grimsrud.no

Pumpekummer

 • Skrivet angående pumpekrav som jeg har tidligere nevnt vil sannsynligvis sendes ut i løpet av neste uke.

Her kommer en statusoppdatering  9. november

Infobrev nr. 12

Her er en kort oppdatering av VA-prosjektet på Solbergskogen.

Arbeidsplan:

Entreprenøren Grimsrud graver og legger vann og avløpsledninger i St. Hansveien og går i retningen mot Storebakken.

I en tidligere informasjon ble det nevnt at gravemaskinene vil flyttes over til Storebakken når det blir vinterforhold. Foreløpig er det mildvær og derfor forsetter gravingen i St Hansveien. Men vi forventer at treffe på omfattende mengde med fjell ganske snart (ifølge vår kartlegging), og når det skjer, vil gravemaskinene likevel flyttes over til bunnen av Storebakken.

Storebakken nedre del forventetes å ta 2-3 måneder å opparbeide, men det er vanskelig å si mer nøyaktig. I den strekningen inngår etablering av en mindre pumpestasjon med overbygg (for trykkøkning av drikkevann).

Når Storebakken er ferdig vil arbeidene i St Hansveien starte opp igjen, men da er planen å begynne i nord og gå sørover (i motsetning til nå).

Juleferien

Grimsrud entreprenør tar juleferie fra 23 desember og starter opp igjen 4 januar 2021.

På siste arbeidsdag 22 desember er deres plan at veinettet skal vedlikeholdes (puss og fiksing av potthull).

Fjordveien, St Hansveien, Whistbakken og Storebakken øvre del vil være kjørbare i ferieperioden. Storebakken nedre del vil eventuelt være stengt aller nederst hvis gravearbeidene der er gått i gang før ferien - dette er nok ganske sannsynlig.

Kommunen og vellet er enig om plan for brøyting og strøing av veiene for hele vintersesongen.

Info om pumpekummer

Til info, et infoskriv med retningslinjer om krav til avløpspumper vil bli sendt ut litt etter nytt år. Denne bør videresendes den rørleggeren som er tenkt å brukes for tilknytting. Tilknytting vil være mulig etter at det kommunale VA-anlegget er ferdigstilt og satt i drift.

Ferdigstilling av hele prosjektet

Slik framdriftsplanen ser ut nå har vi god tro på at prosjektet blir ferdig før sommerferien. Vi må selvfølgelig ta forbehold om det dukker opp uforutsette forhold eller annet som forsinker.

Jeg vil være fri fra 21 desember til 4 januar.

God jul og et godt nytt år!

Her kommer en statusoppdatering  27. oktober

Infobrev nr. 11

Her kommer en kort oppdatering og litt info om VA-prosjektet på Solbergskogen.

Graving utføres for tiden med to arbeidslag. Et lag er i Fjordveien x Whistbakken krysset og går i retning mot St. Hansveien. Et annet lag arbeider i den øvre delen av Storebakken og er snart ferdig med å legge vann og avløp ned til krysset med St. Hansveien.

Framdrift:
Det er nå lagt over 1200 meter med vann og avløpsrør. Dette tilsvarer litt over halve av det kommunale VA-anlegget. Tidsmessig ligger prosjektet omtrent iht. plan. Planen er at kommunens VA-prosjekt skal være ferdig før sommeren.

Fiber:
Det legges fiberrør til alle eiendommer (tynt oransje rør) og dette blir lagt sammen med VA-innstikk. Håper at alle har fått info og tilbud fra GP dataservice, ellers ta kontakt med Thor Johan Christensen thorjc@gp.no
Selve fiberen vil blåses inn i fiberrøret når nok har meldt seg på.

Veier:
Det er kommet fram at noen mener at Fjordveien er humpete og veilaget har fått en del henvendelser om veistandarden. Det er viktig å informere at veiene er ikke ferdigstilte. Veiene blir nå kun opparbeidet til en «kjørbar» standard etter at VA-rør er lagt, hvilket betyr at kjørebanen vil være grøvre enn vanlig. Derfor er det viktig at alle holder ned farten når de kjører. Det er lite hensikt å ferdigstille veiene samtidig som det fortsatt går stadig og tung anleggstrafikk i området. Prioriteten er å bli ferdig med vann og avløps-nettet, men samtidig må entreprenøren passe på at veinettet holder en god nok «kjørbar» standard gjennom hele anleggsperioden. Når VA er ferdig lagt vil veier bli påført det aller siste lagret med grus og nivåer vil justeres med veghøvel slik at kjørebanen blir jevn. Veier som hadde asfalt vil selvfølgelig få ny asfalt. Kommunen og entreprenøren har en kontinuerlig dialog med Solbergskogen veilag om områdets veinett.

Mye nedbør den siste tiden:
Det er kommet ekstremt mye nedbør den siste tiden. Dette har skapt noen problemer med vannhåndteringen og lokal erosjon i veier. Kommunen og entreprenøren følger med på dette. (Det er problemer med vannmengder mange andre steder utenfor Solbergskogen).

Med vennlig hilsen
Niclas Wigforss

Her kommer en statusoppdatering  21. august

Infobrev nr. 10

Hei,

Jeg har tidligere nevnt at kommunen har prøvd å få med fiber rundt Solbergskogen samtidig som det legges VA, men det viste seg være et manglende interesse.

Jeg har den siste tiden gjort en nytt forsøk og vært i dialog med GP dataservice AS med håp om å finne en løsning for fiberutbygging. Firmaet har levert til andre lignende boligområder i Østfold og har tidligere samarbeidet med Leif Grimsrud. Nå er vi i stort sett enig om en plan som kan igangsettes. Dette betyr at fiberrør vil legges sammen med VA inn på eiendommer. Der vi allerede har gravd skal vi prøve å få lagt fiberrør i etterkant.

GP dataservice ønsker å sende ut info inklusive tilbud og påmeldingsskjema til alle grunneiere i området. Produktene som er aktuelle slik jeg har skjønt det er bredbånd og Riks TV via digital boks. I den forbindelsen ønsker firmaet å få tilgang til e-post listen som jeg bruker for å sende ut informasjon om prosjektet.

Hvis du IKKE vil at deres e-post videresendes så ønsker jeg beskjed senest mandag 24 august kl.12.00. For de som ønsker info kan det være bra å vite på forhånd at det vil sannsynligvis komme en e-post fra GP dataservice etter hvert.

Håper at det vil være et godt interesse blant grunneiere. Hvis det ikke blir mange nok som melder seg på kan det dessverre bli stopp for planene. Slik jeg har forstått det ligger grensen ved omtrent 50 % påmelding. Derfor tar GP dataservice forbehold om etableringen av basert på aktuelt interesse.

Her kommer en statusoppdatering  7. august

Infobrev nr. 10

Hei.

Her kommer en oppdatering om prosjektet med info om planen fremover.

 • Graving og legging av rør vil fortsette i Fjordveien med retning mot Whistbakken, slik det arbeides nå.
 • Planen er å grave denne trasen fram til det blir overgang til vinterforhold. Da vil gravemaskinene flyttes over til Storebakken og opparbeide strekket mellom krysset med St. Hansveien og Fjordveien.
 • Hensikten bak å grave Storebakken vinterstid er for unngå at beboere måtte bruke den bratte veien da. Den delen av Storebakken vil være stengt for trafikk i perioden det arbeides der.
 • Når Grimsrud entreprenør er ferdig i Storebakken vil gravemaskinene flyttes tilbake til der de hadde kommet før Storebakken. Vi regner med at det bør være omtrent vår ved dette tidspunktet.
 • St. Hansveien vil altså opparbeides til sist slik planen ser ut nå. Det er ikke avgjort i hvilken retning graving kommer til å skje i St. Hansveien.

Storebakken øvre del.

 • I slutten av august skal Grimsrud tilsette et ekstra lag oppe i den øvre delen av Storebakken og grave/legge rør ned til krysset med St. Hansveien. Planen er å bli ferdig med den øvre delen av Storebakken før vinteren kommer.
 • Beboere i det området er allerede varslet, og mer info vil bli sendt ut etter hvert.

Ha en fin helg!

Her kommer en statusoppdatering  2. juli

Infobrev nr. 9

Her kommer en oppdatering.

Denne uken skulle entreprenøren ha gravd i veikrysset Fjordveien x Storebakken, men dette utsatt til etter entreprenørens ferie.

Fjordveien vil gjenåpnes for kjøring i dag (2 juli) fra ettermiddagen/kvelden, eller så fort alt står klart. Samtidig stenges omkjøringsveien i Søndre Solbergvei for kjøring fra/til Solbergskogen. Søndre Solbergvei får ikke brukes for bilkjøring når den er stengt.

Ved oppstart i uke 31 (mandag 27 juli) blir det omkjøring i Søndre Solbergvei i en uke. Dette er nødvendig når krysset Fjordveien x Storebakken graves opp. For de som bor nord for krysset kan Fjordveien brukes for å komme seg inn og ut.

Ønsker alle en fin sommer.

Her kommer en statusoppdatering  28. juni

Infobrev nr. 8

Her kommer en status oppdatering og litt info om VA-prosjektet:

Status:

 • VA-prosjekt ligger i rute. Entreprenøren Leif Grimsrud har gjort en kjempe innsats med mange lange og effektive dager. Tøffe grunnforhold og.
 • Det er nå lagt ca. 350 m med vann og avløp hovednett (tilsvarende ca. 16 % av kommunens VA-utbygging).

Planen videre:

 • Fjordveien, fra Mårbakken ned til krysset med Fjordvangveien, skal etter planen være klart innen tirsdag neste uke (30 juni).
 • Rett etterpå, fra omtrent onsdag (1 juli), er planen at det skal graves rundt krysset Fjordveien x Storebakken. Der skal det plasseres kummer og gjøres klart for videreføring. Arbeidet i krysset vil være ferdig senest fredag 3 juli.
 • Fjordveien skal etter planen være kjørbar og åpen for ferdsel senest fra utgangen av fredag 3 juli. Veien vil da ha grusdekke.
 • Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei stenges for omkjøring samtidig som Fjordveien gjenåpnes.
 • Oppstart etter ferien blir mandag 27 juli, men det er ikke endelig bestemt eksakt hvor gravingen vil starte. Info vil sendes ut så fort det er endelig bestemt.

Øvrig info:

 • Postkassestativene i Fjordveien som ble ødelagt ved fjellsprengning vil repareres eller erstattes.
 • Entreprenøren har ferie uke 28 til 30.

Kommunen vil takke alle beboere i Solbergskogen for stor tålmodighet siden oppstarten.

Her kommer en statusoppdatering  6. mai

Infobrev nr. 6

Hei,

Fikk denne meldingen fra Kim Robert på Grimsrud i dag, som jeg sa jeg skulle sende videre til boende og vellet:

Kim Robert skriver:

Jeg får nå bekymrings melding på tlf fra våre maskinførere og arbeidere nede i Solbergskogen.

Slik det er nå så opplever våre arbeidere at det kommer folk som skal gå forbi vår grøft flere ganger om dagen. Dette gjør våre arbeider vanskelig og fotgjengere sin sikkerhet er vanskelig å opprettholde til det fulle samtidig som vi ønsker å holde fokus på fremdrift her. Veien er dessverre ikke brede nok til å både lage full dybde grøft og gangvei forbi. Vet ikke om det finnes noen kyststi eller lignende de kunne brukt her frem til områdene og plassen blir bedre. Dette er for sikkerhet til fotgjengere vi innstendig ber om at det ikke forventes å gå forbi våre grøfter på dette tidspunkt.

Min kommentar: Det oppleves altså at det skjer mange «unødvendige» turer i Fjordveien der Grimsrud driver nå. Det er full aktivitet med gravemaskiner, borerigg og lastbiler (noen som rygger), så det er ikke på non måte et risikofritt område. Men selvfølgelig må de som bor og har adkomst langs med strekket kunne komme forbi og inn på eiendommen sin. Husk da å først få kontakt med maskinførere/sjåfør for å få et beskjed om det er OK å komme seg forbi. Hvis ikke skal anleggspersonal kunne gi informasjon om hva som skjer på stedet.

Hovedpoenget med meldingen er at vi ønsker at gangtrafikken holdes til et minimum der det graves. Det er som Kim sier, et meget trangt veinett i Solbersgskogen og mulighetene å komme seg forbi til fots er dessverre dårlig. Når Grimsrud er kommet nord for Mårbakken-avkjøringen bør den veien kunne brukes som passasje inn/ut til Fjordvangveien.

Hvis noe er uklart eller du har spørsmål om sikkerheten i området, ta gjerne kontakt med Grimsrud:

Ingar Brattås, mobil: 952 03 914

Kim Andre Røsegg, mobil. 934 26 234

Med ønske om god sikkerhet for alle i området!

Her kommer en statusoppdatering  28. april

Infobrev nr. 5

Her kommer en kort info.

Post levering vil gå som vanlig. Den tenkte fellespostkassen utgår

For de som har postkasse i øvre strekket Fjordveien (lengst mot Nord), har det etter diskusjon blitt bestemt å ikke sette opp felles postkasse (flere beboere, postbudet og Grimsrud har snakket sammen). Post vil altså leveres som vanlig. Slik det er nå kommer postbudet inn via nordenden, leverer det som skal, og rygger ut igjen.

Grimsrud har begynt å grave lenger sør i Fjordveien for å gå nordover. Hvis det for stunden ikke er mulig å gå forbi anleggsarbeidene (pga. åpen grøft/avsperringer etc.), må man da ta seg helt rundt for å hente posten fra nordenden.

Når anleggsarbeidene driver langs med postkassene må vi finne en løsning om kassene skulle bli utilgjengelig. Det får vi se på og komme tilbake om når vi er der.

Beklager hvis dette med posten ble forvirrende pga. endringer, men vi føler at dette er hva mest folk ønsket.

Fjellsprenging

Grimsrud er i ferd med å få på plass fjellsprenger i Fjordveien der de driver nå. Husk da på sikkerhet og hold unna hvis dere hører varselsignalet. Personal er selvfølgelig til stede og passer på. Før hver sprengning er det et langt ”pulserende” signal som varer i ett minutt før selve sprengningen. Når sprengningen er ferdig varsles dette med ett langt signal.

Her kommer en statusoppdatering  21. april

Infobrev nr. 4

Omkjøringsvei Søndre Solbergvei/Stenging av Fjordveien (del av)

 • Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei blir ferdigstilt i løpet av dagen (tirsdag).
 • Fjordveien stengs for trafikk inn/ut fra i morgen (onsdag 22 april)
 • Stengingen vil gjelde fra innkjøring til Solbergskogen ved brygga og fram til krysset Fjordveien x Storebakken. Grimsrud sier slik: «de som bor i mellom får kjøre frem til eiendom også blir det justeringer underveis hvilken vei de får kjøre ut og inn. Det blir litt fortløpende».
 • Kan hende at kjøring inn på en enkelte eiendom noen enkelte dager ikke vil være mulig. Da må parkering skje midlertidig et annet sted
 • For de som «bor i mellom», så går det alltid at spørre personalet fra Grimsrud ved behov, etter hvert de jobber seg fram. De er hyggelig folk som lytter og prøver å hjelpe.
 • Stenging og omkjøring blir selvfølgelig skiltet.

Forsiktig kjøring i Søndre Solbergvei

 • Kommunen ber alle å kjøre ekstra pent og rolig i Søndre Solbergvei. Dette sies med hensyn til trafikksikkerhet og de beboere som bor langs veien. Veien er smal og det er litt dårlig sikt noen steder, så tenk på at det kan komme møtende trafikk!

Kontaktinfo til Grimsrud

 • Ved spørsmål angående det daglige kan man kontakte Ingar som er basen. Det kan eventuelt dreie seg om trafikale forhold eller akutte bekymringer pga. anleggsarbeidene. Ingar er i stort sett alltid på anlegget eller i nærheten (under arbeidstid).
 • Ingar Brattås, mobil: 952 03 914

For øvrig, så er Kim Andre Røsegg anleggsleder. Hvis Ingar ikke svarer, og det haster, prøv da Kim Andre.

Kim Andre Røsegg, mobil. 934 26 234

Info fra Grimsrud angående tilbud for stikkledninger og pumpe vil komme etter hvert. Det vil være Kim Robert Damlien som tar slike henvendelser, så vennligst ikke ta kontakt med Ingar eller Kim Andre om slike ting.

Ulemper i anleggsperioden

 • Som tidligere nevnt, må det påregnes litt forskjellige ulemper underveis.
 • Hva gjelder tilpassinger og krav som beboere eventuelt stiller til Grimsrud eller kommunen, er det ikke mulig å gjøre noen store endringer i hvordan anleggsdriften skal være. Vi har stor fokus på produksjon, kvalitet og at veiene kommer tilbake så fort som mulig. Svar på eventuelle krav/ønsker som stilles vil derfor stå i proporsjon til hva som er rimelig i forhold til framdrift. Vi håper på god forståelse for dette.

Vegetasjonsrydding

 • Grimsrud har varslet at noen vegetasjon/trer må ryddes eller hogges langs veitraséen. Noen vegetasjon må ryddes fordi at det vil være til hinder for gravemaskiner, og noen rydding av trer må gjøres fordi at røtter blir skadet eller fjernet ved graving i vei, og da må sikkerheten prioriteres mht. risiko fra fallende trer ved senere tidspunkt. Ved behov for avklaringer med enkelte grunneiere, vil vi eller eventuelt vellet ta kontakt.

Her kommer en veldig kort statusoppdatering 18. april

Infobrev nr. 3

Omkjøringsvei Søndre Solbergvei

Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei ble ikke ferdigstilt forrige arbeidsuke, så dette arbeidet fortsetter fra mandag. Når Søndre Solbergvei er ferdig, vil da del av Fjordveien stenges. Jeg sender mer informasjon om dette når jeg vet helt konkret dag/tidspunkt for stenging av Fjordveien.

Fjordveien

Det ble tidligere informert at gravearbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien x Fjordveien og gå sørover. Etter nærmere vurdering har Grimsrud valgt å snu planen. Nå er planen å starte fra krysset Storebakken x Fjordveien og gå nordover mot krysset Fjordvangveien x Fjordveien.

Mer info kommer etter hvert.

Her kommer en liten oppdatering før påske.

Infobrev nr. 2

Oppstart

 • Entreprenøren Grimsrud vil fra tirsdag 14 april begynne å etablere seg i Solbergskogen. Den første uken (uke 16) vil brukes for såkalt tilrigging; som innbefatter oppstilling av brakker, organisering av riggområde, maskintransport mv.
 • Oppstart av anleggsarbeidene vil nok begynne i uke 17. Først må Søndre Solbergvei utbedres for bruk som omkjøringsvei. Dette vil ta noen dager.
 • Grimsrud har vanlig arbeidstid fra kl. 07 til 16, mandag til fredag. Hvis det må skje lenger arbeidsdager i en periode vil dette bli varslet om.

Riggområde

 • Entreprenøren vil ha riggplass med kontor og spisebrakke rundt krysset Fjordveien X Storebakken. Vi har avtalt med noen grunneiere om å få bruke litt privatareal, hvilket kommunen og Grimsrud er veldig takknemlig for!

Fjordveien

 • Etter omkjøringsveien er klar for bruk vil Fjordveien stenges. Eksakt dag/dato for første stengedag meldes på forhånd (i nytt infobrev). Stengingen vil uansett skiltes, så ingen vil kunne kjøre/gå rett inn på en farlig situasjon.
 • Arbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien og gå sørover.
 • Grimsrud har fortalt at Fjordveien strekket vil deles opp i delestreker, sannsynligvis 2 deler. Første delstrekk starter i bunn og vil gå fram til foran avkjøringen Mårbakken. Da kan fremkommeligheten til de fleste eiendommen opprettholdes, i hvert fall i første periode. Det blir også fortsatt mulig for gangtrafikk og komme seg ut til Fjordvangveien.
 • Mest mulig lastbilstrafikk vil gå inn/ut via Fjordvangveien.

Post

 • Under tiden Fjordveien er stengt vil postkassene i Fjordveien være utilgjengelig.
 • Som en midlertidig løsning vil det monteres en «felles postkasse» for disse. Postkassen vil plasseres i området krysset Fjordveien X Storebakken. (Da må alle passe på å ikke ta annen manns post).

Søppelhenting

 • Søppel vil hentes som vanlig (så langt det lar seg gjøre) under hele prosjektet. Søppelbilen vil også bruke omkjøringsveien i perioden Fjordveien er stengt. Neste tømmedag søppel og papir er 17.4, så den vil uansett kunne gå helt som vanlig.
 • Når det gjelder søppelhenting fra bøtter som står innestengt, så må entreprenøren forsøke å finne løsninger litt underveis, etter hva som er praktisk, i samråd med dere og FolloRen sjåførene. Jeg tenker at flytting av bøtter, litt hit og dit, er noe som bør kunne løses.

Sikkerhet

 • Vær så snill og ta en prat med deres barn angående sikkerhet og aldri lek i nærheten av anleggsmaskiner.
 • Mange bruker hodetelefoner nå fortiden og blir mer utsatte for trafikkulykker. Vær oppmerksom når ute i området og tenk særlig på at lastbiler kan plutselig begynne å rygge.
 • Få ordentlig kontakt med en maskinoperatør før du passerer forbi en maskin, sånn at du er sikker på at operatøren har sett deg!
 • Ved sprenging vil det brukes syren for å varsle. Varselsignalet før hver sprengning er et langt ”pulserende” signal som varer i ett minutt før selve sprengningen. Når sprengningen er ferdig varsles dette med ett langt signal.

God påske til alle i Solbergskogen!

Omkjøringsvei Søndre Solbergvei

Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei ble ikke ferdigstilt forrige arbeidsuke, så dette arbeidet fortsetter fra mandag. Når Søndre Solbergvei er ferdig, vil da del av Fjordveien stenges. Jeg sender mer informasjon om dette når jeg vet helt konkret dag/tidspunkt for stenging av Fjordveien.

Fjordveien

Det ble tidligere informert at gravearbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien x Fjordveien og gå sørover. Etter nærmere vurdering har Grimsrud valgt å snu planen. Nå er planen å starte fra krysset Storebakken x Fjordveien og gå nordover mot krysset Fjordvangveien x Fjordveien.

Mer info kommer etter hvert.

Her kommer første informasjonsbrevet for Solbergskogen VA-anlegg.

Infobrev nr.1

Oppstart

 • Nesodden Kommune har nå undertegnet avtale med entreprenøren Leif Grimsrud AS for prosjektet i Solbergskogen.
 • Oppstart av anleggsarbeider er planlagt rett etter påske. En mer detaljert fremdriftsplan vil bli sendt ut senere før oppstart.
 • Arbeidene vil starte ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien. Fjordveien vil da stenges i en periode. Entreprenøren vil skilte stenging og omkjøring. Det vil bli omkjøring via Søndre Solbergvei. Mer info sendes før oppstart.

Praktisk info

 • Praktisk info hva gjelder postlevering og søppelhenting vil komme i et senere infobrev.
 • Nødetater vil informeres om prosjektet og tilkomst til området.

Skjemaer

 • Jeg vil takke alle som nå har svart på skjemaet som jeg sendt ut i februar.

Bruk av Leif Grimsrud for etablering av stikkledninger og pumpekummer

 • Grimsrud skal komme med info og kontaktperson for henvendelser ganske snart. Bare vær litt tålmodig.

Covid-19

 • Grunnet Covid-19 må vi ta forbehold om forsinkelser i framdriften, og at det kan bli plutselig få stanser, pga. mangel på arbeidskraft eller fordi at vi må forholde oss til nye retningslinjer/smittevernlover.
 • Slik det ser ut nå er bemanningssituasjonen hos Grimsrud OK, og det samme gjelder tilgang på nødvendig materiell. Derfor er oppstart fortsatt som opprinnelig planlagt.

Eventuelle spørsmål kan alltid sendes til meg.

Med vennlig hilsen

Niclas Wigforss

Prosjektleder/overingeniør vann og avløp

Avdeling vann og avløp, prosjekt og forvaltning

Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø

Mobil: 902 46 913

>